ආක්ෂේගේ ඉදිරි චිත්‍රපට ලැයිස්තුව තවත් දිගු වන ලකුණු | Gorkha
‘නයිට් රයිඩර්’ – දැන් පෙන්වනවා…..!!!
‘සියෙරා සික්ස්’ යළිත් සංග්‍රාමයට පිවිසෙයි | The Gray Man 02
ඩොක්ට ඩූලිට්ල් යළිත් සිනමාවට පිවිසෙයි


  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.